Data and Privacy Protection

Carwiz ја сфаќа вашата приватност многу сериозно и применува високи стандарди за безбедност и заштита на личните податоци во нашиот бизнис и однос со вас.
Data and Privacy Protection

Оваа Изјава за приватност објаснува кои информации ги собираме, како ги чуваме,

пренесуваме и користиме. Доколку сакате да ги дознаете деталите за кои лични податоци имаме за вас, ве молиме контактирајте не на контактот подолу.

Некои податоци што ги собираме може да се сметаат за лични и ги заштитуваме во согласност со Регулативата на ЕУ 2016/679 (Општ акт за заштита на податоците).Кога ќе ги објавиме промените на оваа изјава за приватност, ќе го вклучиме датумот на последната измена на изјавата. Доколку значително ја промениме изјавата или начинот на кој ги користиме вашите лични податоци, ќе ве известиме со јасно известување за известувањето пред да направите какви било промени или со директно испраќање на известувањето. Ви препорачуваме периодично да ја прегледувате оваа изјава

Зошто собираме податоци

Ние ги обработуваме вашите податоци само за целите оправдани со нашите услуги. Ние ги обработуваме овие податоци со почитување на вашето основно право на приватност, вклучувајќи ја и потребата за заштита на

личниот интегритет и приватноста и секогаш имаме на ум дека не собираме податоци повеќе отколку што ни е потребно за да ја испорачаме саканата услуга. Освен ако не е поинаку наведено, ние во Carwiz ја одредуваме целта и начинот на собирање на вашите податоци и во правна смисла, тоа би значело дека дејствуваме како „менаџер за обработка“ на личните податоци

Ние собираме податоци за да можеме:

 • Да Обезбедиме услуга за резервација на возила
 • Да Одговориме на вашите прашања, поплаки и рекламации
 • Да ви испраќаме информации за нашите понуди

Кои податоци ги собираме?

Резервација на возило

Доколку сакате да направите резервација на возило, ќе ни требаат лични податоци од вас:

име, презиме, адреса, телефонски број и адреса на е-пошта

Изнајмување автомобил

Откако ќе одлучите дека сакате да изнајмите возило од нашата понуда, ќе ни требаат малку повеќе од вашите лични податоци за да можеме да склучиме договор за закуп. Овие податоци вклучуваат:

 • Име и презиме
 • Адреса на живеење, град
 • ЕМБ
 • Дата на раѓање
 • лична карта / пасош (број и период на важност)
 • број на возачка дозвола, датум на издавање и важност
 • број на кредитна картичка
 • телефонски број
 • е-пошта
 • Прашање / Жалба / Рекламација
 • Доколку не сте задоволни со нешто или сакате да пријавите нешто што не е во ред со возилото, ќе ни требаат следниве ваши информации:
 • Име и презиме
 • Адреса на живеење
 • ЕМБ
 • Телефонски број
 • Бројот и датумот на истекување на личната карта
 • Број на возачка дозвола, датум на издавање и датум на истекување

Како собираме податоци?

Општо земено, ние собираме податоци на следниве начини:

Кога барате користење на нашите услуги

Кога ни е изречно доставено, на пример со испраќање е-пошта или преку телефонски повик

Со користење на нашата веб-страница. Carwiz користи колачиња за да може да бидат достапни некои лични информации. Што се колачиња и како ги користиме може да најдете на оваа адреса: https://www.carwiz.mk/mk/general-releases/cookies/

Преку пријавување на нашиот билтен

Преку привилегии за директен маркетинг што може да се дадат, на пример, преку е-пошта или со директно потпишување на формулар кога на пр. влегувајќи во нашите подружници

Секогаш кога е можно, ќе ве информираме кои информации треба да ни ги дадете пред да ја започнете нашата услуга.

На нашата веб-страна, може да користиме колачиња или други алатки за собирање податоци. Можете да најдете детали во нашата cookie policy.

Некои страници од трети страни можат да го контролираат метежот од нашите производи и услуги, како што се бројот на кликови и употребените термини за пребарување.

Како да ги заштитите вашите податоци

Имаме соодветни технички и административни безбедносни мерки за да се осигураме дека податоците на нашите корисници се заштитени од неовластен или случаен пристап, употреба, промена или загуба. Преземените мерки редовно се проверуваат и постојано се прилагодуваат на моменталната состојба на технологијата.

Ние постапуваме со вашите информации во согласност со законот. Исто така, бараме од нашите добавувачи и даватели на услуги да поднесат безбедносни проценки и да ја покажат нивната усогласеност со важечките закони и индустриски стандарди.

Редовно ги прегледуваме, надградуваме и ажурираме работните процедури, деловните процеси и техничките мерки за да ја подобриме вашата приватност и да гарантираме дека се усогласуваме со нашите сопствени внатрешни политики.

Како ги споделуваме вашите информации?

 • CARWIZ може да ги достави вашите лични податоци на трети страни во следниве случаи:
 • заради исполнување на законските обврски, односно за доставување до судови или други надлежни органи, за време или во водењето на граѓанска, кривична, прекршочна или друга постапка
 • за заштита на правата, безбедноста или имотот на CARWIZ;
 • за целите на склучување и/или извршување договори или обработка на трансакции со посредници, агенции преку кои сте контактирале со CARWIZ
 • со цел да се спречи или ограничи штетата што може да му се нанесе на CARWIZ;
 • во други случаи, под услов да сте се откажале.

CARWIZ во секој случај, кога ги споделува вашите лични податоци со трети лица, ќе забрани употреба на вашите лични податоци за друга цел од договорената и ќе ги обврзе третите страни да чуваат доверливост на вашите лични податоци.

Колку долго ги чуваме вашите податоци?

Личните податоци ќе се чуваат во форма која овозможува идентификација само онолку колку што е потребно за целите за кои се обработуваат личните податоци. Или како одредени регулативи на нашата земја бараат од менаџерот за обработка да ги чува личните податоци доверливи. Личните податоци може да се чуваат подолг период под одредени пропишани услови, како на пример за статистички цели, за целите на архивирање во јавен интерес.

Во случај кога со вашите податоци се постапува врз основа на ваше лишување, доколку ја отповикате привилегијата, ние ќе престанеме да ги обработуваме вашите податоци и повеќе нема да ги користиме, но тоа може да резултира со неможност да се користат некои од дополнителните придобивки поврзани со тоа. 

Имајте во предвид дека вашите податоци нема да се бришат во наведените временски интервали доколку е започнато присилно плаќање на неплатени доспеани побарувања или ако е поведена друга постапка, тогаш личните податоци ќе бидат избришани по конечното решавање на истата постапка или законско ограничување на законски побарувања со кои се уредуваат задолжителни и правни односи.

Вашите права

Право на пристап до лични податоци - имате право да барате и добивате лични информации за вас (писмено, телефонски или по е-пошта) со кои се занимаваме, под услов вашиот идентитет несомнено да биде утврден и докажан

Право на корекција или ажурирање на вашите лични податоци - Во случај вашите информации да се неточни или нецелосни, имате право да извршите корекција или ажурирање на вашите лични податоци во писмена форма или лично, под услов вашиот идентитет несомнено да е валиден и докажан. вие сте одговорни за давање точни лични податоци и должни сте да не известите за сите релевантни промени на вашите лични податоци (промена на име/презиме, адреса итн.)

Право на бришење лични податоци - доколку повеќе не постојат причини зошто вашите лични податоци се обработуваат и за целта за која се собрани, таквите податоци ќе бидат избришани доколку тоа не е во спротивност со важечките прописи или ако не се обработуваат податоци во статистички цели кога веќе не е можно врз основа на лични податоци да се идентификува лицето на кое се однесуваат овие податоци или ако тие не се неопходни за воспоставување, спроведување или одбрана на законските барања.

Право на приговор за обработка на лични податоци врз основа на легитимниот интерес на Carwiz - имате право на жалба во секое време со наведување на причини поврзани со вашите интереси во писмена форма или лично во седиштето на нашата компанија. Во овој случај, ние ќе ве известиме ако легитимните интереси на нашата компанија се надвор од интересите на вашата компанија и дека е неопходно дополнително да се обработуваат личните податоци со цел да се постигнат или бранат законските барања во кој случај податоците ќе продолжат да се обработуваат.

Право да поднесете жалба до надзорниот орган - имате право да поднесете писмено или лично на адресата на нашето седиште како и на Агенцијата за заштита на лични податоци.

Право на пренос на лични податоци - Имате право да побарате писмено или лично во седиштето дека податоците што ни ги дадовте врз основа на каталог или врз основа на договор се достапни во структурирана, вообичаен и машински читлив формат доколку ги обработиме овие податоци со автоматизирани процедури.

Право да ја ограничите обработката - имате право да побарате, писмено или лично во седиштето на нашата компанија, привремено блокирање на обработката на личните податоци под услов да ја оспорите точноста на податоците и неопходноста да се потврди точноста на податоците или неовластена обработка на податоци и ако се противите на бришење на податоците, ако CARWIZ повеќе не ги бара овие податоци, а вие барате од нив да се усогласат со законските барања или ако сте поднеле жалба и очекувате да потврдите дека CARWIZ ги надмина легитимните причини за вашите причини .

Злоупотреба на податоци

Може да ви наплатиме разумна такса врз основа на административни трошоци или да одбиеме да постапиме по вашето барање ако вашите барања се очигледно неосновани или претерани, а особено поради нивното често повторување

Контакт информации

Доколку сакате да дознаете повеќе за заштитата на вашите лични податоци или сакате да постигнете едно од вашите права, можете да не контактирате на е-пошта info@carwiz.mk, телефонски на + 389 72 220 270 или со испраќање барање  до: Народен Фронт 5/1-2, 1000 Скопје, Северна Македонија.

За да се подобри Вашето искуство со пребарување, веб-страната на CARWIZ користи колачиња. Ако останете на оваа веб-страна, ќе сметаме дека се согласувате со нивната употреба.  Повеќе информации »