Општи услови на договорот за закуп на возило

Услови за закуп. Услови за плаќање. Обврски на корисникот. Оштетување и губење на документацијата. Кражба, сообраќајна несреќа или неисправност...
Општи услови на договорот за закуп на возило
 1. ПРЕЛИМИНАРНИ ОДРЕДБИ

„Закуподавач“ – Сити Кар Рентал дооел, со седиште на: Народен Фронт 5/1-2, 1000 Скопје, Северна Македонија, ЕДБ: 4080022603904

„Закупец“ - физичко или правно лице кое ангажира или на чие име е изнајмено возилото. Во договорот за изнајмување возила, наведен како „Закупец“ и се смета за одговорен за усогласеноста со сите точки од овие Општи услови за закуп и договор за изнајмување.

„Договор“ - индивидуален договор за изнајмување кој се потпишува при подигање на возилото на почетокот на периодот на изнајмување и кој го овластува користењето на возилото, го дефинира подигањето и оставањето на возилото, покриеноста, опремата и услугите вклучени во цената и начинот на плаќање за изнајмување. Договорот содржи и информации за состојбата на километражата, нивото на горивото, оштетувањата и можните недостатоци на возилото за изнајмување и други права и обврски на двете страни кои со својот потпис целосно го прифаќаат овој договор. Состојбата на возилото во моментот на издавање и Општите услови за изнајмување се сметаат за дел од договорот за изнајмување.

„Возач / дополнителен возач“ - физичко лице наведено во договорот за изнајмување како „корисник“ кое го потпишува договорот за изнајмување и го презема возилото и исто така е одговорно да ги следи сите одредби од договорот за изнајмување.

„Корисник“ - закупец, возач и дополнителен возач во понатамошниот текст во Општите услови на договорот за закуп на возилото, како - Корисник.

„Возило“, предмет на договорот, а чии информации се содржани во договорот.

 1. УСЛОВИ НА ЗАКУП

Со потпишување на договорот, корисникот го потврдува преземањето на возилото во соодветна состојба за договорената услуга со целата соодветна опрема и целата придружна документација. Возач, кој во име на правното лице го презема возилото и го потпишува договорот, изјавува дека има овластување и ја гарантира својата одговорност кон закуподавачот, во солидарност со тоа правно лице и е одговорен за исполнување на сите обврски од овој Договор. Со потпишувањето на договорот, корисникот му гарантира на закуподавачот дека ги исполнил сите општи услови за минималната возраст потребна за добивање на возачка дозвола и дека ја има во негова сопственост сета потребна документација за управување со возило во согласност со важечките прописите на Северна Македонија. Тој/таа е должен да му го достави оригиналот на овие документи на закуподавачот за нивно увид и копијата од истите ќе остане во сопственост на CARWIZ, како анекс на овој договор. Корисникот е одговорен за сообраќајните прекршоци направени за време на договорот, дури и по завршувањето на договорите.

 1. УСЛОВИ НА ПЛАЌАЊЕ

Од корисникот се бара претходно овластување на неговата кредитна картичка до износот што го одредува Закуподавецот според нивната проценка, во зависност од класата на возилото, закупот, осигурувањето итн. Со потпишувањето на договорот за изнајмување, клиентот го овластува закуподавачот да ја наплати потребната сума за дневна закупнина по договорената тарифа, како и сите дневни додатоци (купени покритие, дополнителна опрема и услуги), како и сите други можни трошоци што се направени по тековниот ценовник. Овие трошоци се вршат на кредитната или дебитната картичка на корисникот на која е извршено претходно овластување или на кое било друго договорено средство за плаќање. Закуподавачот може да ги наплати износите што треба да се платат со наплата на корисничката сметка за време или дури по завршувањето на закупот, кога ќе открие обврска на корисникот, или корисникот може да ги плати таквите трошоци во договор со закуподавачот, што е бесплатен избор на закуподавачот. Доколку корисникот уплати директно на сметката на закуподавачот, тој е должен тоа да го стори во наведениот рок. Во случај на доцнење, Клиентот е должен да ги плати каматите на закуподавачот, како и сите други дополнителни трошоци што евентуално настанале.

 1. ОБВРСКИ НА КОРИСНИКОТ

Со потпишувањето на договорот, корисникот наведува дека е запознаен со сите обврски наведени подолу и ги прифаќа:

 • а. дека возилото ќе биде вратено на договореното место и во договореното време, во состојбата во која е подигнато, со опремата и количеството гориво со кое е земено, па дури и пред договореното време, и на барање на закуподавачот;
 • б. продолжувањето на договореното времетраење на закупот, како и сите други промени во врска со закупот, мора да се побараат од закуподавачот, во писмена форма, најмалку пред истекот на рокот за закуп; во спротивно закуподавачот е овластен да го пријави изнајменото возило како исчезнато.
 • в. возилото нема да биде преоптоварено, да се користи за обука на нови возачи, транспорт или влечење други возила или приколки, за пренос на патници за парична корист, за трки, тестирање на издржливост, тестирање на брзина или за незаконски дејствија;
 • г. возилото ќе го користи само возачот или дополнителните возачи наведени во договорот, само за лична употреба, во согласност со наменетата употреба на возилото и дека возилото нема да биде достапно на неовластени корисници и трети лица;
 • д. правилно да го користи возилото и соодветно да го третира
 • ѓ. дека при напуштање на возилото уредно ќе ги затвори сите прозорци и ќе го заклучи додека со себе ги зема клучевите и документите
 • е. да возат само по јавни патишта, без дејство на алкохол или дрога, почитувајќи ги сите сообраќајни закони и прописи;
 • ж. да се грижи за редовно техничко одржување на возилото, што значи редовно да го проверува нивото на течноста за ладење, нивото на маслото, другите течности, притисокот во гумите итн.
 • з. ако во кој било момент таблата со инструменти сигнализира потреба од одржување, или ако самиот корисник заклучи дека возилото има потреба од одржување, тој е должен да го извести закуподавачот за тоа и да го стави возилото на располагање за тоа. Во случај на оштетување на возилото или оштетување на возилото предизвикано од непочитување на овие услови, корисникот е должен да ги надомести сите такви штети и евентуална загуба на заработка, поради неможноста на закуподавачот да ги извршува таквите основни активности и одржување, поради невнимание на корисникот.
 • ѕ. дека возилото нема да се користи за превоз на повеќе патници или стоки од максимално дозволеното количество наведено во спецификациите на возилото и да не се прават никакви измени на возилото;
 • и. дека возилото нема да се вози надвор од македонските граници, освен ако претходно не е објавено, за што закуподавачот може да наплати дополнителен надоместок според ценовникот. Во случај на прекршување на прекуграничните и територијалните ограничувања за користење на возилото, сите пакети за покривање на корисникот, споменати во делот 8 од овие услови, ќе престанат да важат.
 • ј. дека тој ќе ги сноси сите трошоци поврзани со употребата на возилото, како што се, но не ограничувајќи се на, гориво, патарини за автопат, патарини за мостови, такси за паркирање и билети, како и сообраќајни прекршоци и други
 • к. Врз основа на овој договор, корисникот го овластува закуподавачот да му ги наплати сите сообраќајни прекршоци, како и билети за паркирање и други казни, без претходно известување, доколку се резултат на прекршување на законите и прописите на Северна Македонија. или која било друга земја, и ако тие биле извршени за време на периодот на закуп. Овие трошоци ќе бидат зголемени за манипулативните такси и ќе се наплатат на дебитната или кредитната картичка дадена на насловната страница на овој договор за закуп.
 • л. корисникот, правното лице може со претходно писмено известување и согласност од закуподавецот, да дозволи користење на возилото за изнајмување на работник кој ги исполнува наведените услови, а во овој случај се бара да го запознае возачот со условите на договорот. и одговорности, што во никој случај не ја намалува одговорноста на правното лице да ги следи овие одредби и услови.
 1. ОШТЕТУВАЊЕ И ГУБЕЊЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЈАТА

Во случај на оштетување на возилото, недостасува опрема или алат, недостасува документација, регистарски таблички или клучеви од возилото, корисникот е должен да ги надомести трошоците. Корисникот на возилото е одговорен доколку дојде до оштетување на моторот, на механичките делови на возилото (на пример поради недостаток на масло, течност за ладење или други течности во моторот), како и во случај на оштетување на картонот, оштетување на спојката (т.н. изгорена спојка), оштетување на подвозјето на возилото, губење/оштетување на документи и клучеви на возилото, губење/оштетување на регистарските таблички, оштетување на внатрешноста на возилото, изгорени седишта, точење неправилно гориво или други дефекти предизвикани од невнимание на корисникот или дополнителниот возач на возилото (како невнимателно возење или возење надвор од патот). Во сите овие случаи, корисникот на возилото му го надоместува на закуподавачот целиот износ на трошоците за поправка на возилото, плус износот за изгубената дневна кирија според тековниот ценовник, за времетраењето на поправката, но не повеќе од 30 дена. , и сите други штети, како што се трошоците за влечење на возилото или оштетената вредност на возилото. Корисникот или лицето на кое корисникот му го дал возилото, ја презема употребата на возилото според упатствата на производителот, како и употребата на дизел или безоловен гориво, според упатствата на производителот. Секоја и сите штети кои произлегуваат од непочитување на овие упатства не се покриени со осигурување и под обврска на корисникот на возилата.

 1. КРАЖБА, СООБРАЌАЈНА НЕСРЕЌА И ИЛИ НЕФУНКЦИЈА

Во случај на несреќа, оштетување на возилото, кражба, дефект на моторот или други слични околности од корисникот се бара:

 1. обезбеди спречување на понатамошно оштетување на изнајменото возило до преземање од страна на закуподавачот
 2. евиденција на имињата и адресите на сведоците и учесниците;
 3. Повикајте полиција и набавете записник за настаните, освен во случај на дефект на моторот;
 4. известете ја најблиската канцеларија на закуподавачот за настаните.

Корисникот на возилото е должен да пријави во полиција секоја штета направена на возилото, доколку корисникот не достави полициска евиденција, не даде изјава и не обезбеди алкотест, сите трошоци за штета во врска со оштетувањето или исчезнатото возило, ќе ги сноси корисникот на возилото во полн износ, вклучително и изгубената добивка во износ од дневна кирија поради некористење на возилото за време на поправката, најмногу до 30 дена, без оглед на вината на корисникот за инцидентот и дали корисникот прифатил и платил дополнително осигурување во форма на намален вишок (CDW +) или купена вкупна одговорност од вишокот (SCDW).

 1. ТРОШОЦИ НАДОМЕСТУВАНИ НА КОРИСНИКОТ

Закуподавачот ќе му ги надомести на корисникот сите трошоци за масло, мазива, редовно сервисирање и помали поправки кои настанале во периодот на закупот, освен трошоците за миење на возилото, по поднесување на сите подмирени фактури. Фактурата мора да биде адресирана до закуподавачот; Сити Кар Рентал дооел, Народен Фронт 5/1-2, 1000 Скопје, ЕДБ: 4080022603904. За да му се надоместат горенаведените трошоци, корисникот треба да има добиено согласност од овластен претставник на закуподавачот; во спротивно враќањето нема да биде изводливо.

 1. УЧЕСТВО (ВИШОК) ВО ШТЕТАТА (ФРАНШИЗА)

Ризикот и износот на учество (вишок) во штетата може да се намалат со прифаќање на соодветно покривање, под услов штетата да не е предизвикана со прекршување на условите и прописите од овој договор или намерна неправилна употреба на возилото. Намалена одговорност за штета или кражба со учество во штетата (CDW / TP); со прифаќање на ова покритие можете да ја намалите вашата одговорност за штета или кражба, како и разликата помеѓу вишокот (франшиза) и целосниот износ на штета. Покриеност за патници во случај на несреќа (PAI); возачот и патниците се осигурени во случај на смрт и инвалидитет во обем што одлучува друштвото за осигурување во кое се осигурани сите возила на закуподавачот. Набавка на намалено учество во штетата (CDW +); со прифаќање и плаќање за оваа дополнителна покриеност, корисникот може да ја ограничи својата одговорност за оштетување на возилото. Набавка на одговорност за оштетување на гумите, шасијата и стаклото (WUG); ова дополнително покривање ја откупува вашата одговорност за уништување/оштетување на гумите, тркалата или капачињата, уништување/оштетување на подвозјето на возилата и прозорците на возилото. Набавка на вкупна обврска до вишок (SCDW); со прифаќање и плаќање за оваа дополнителна покриеност, корисникот може дополнително да ја ограничи својата севкупна одговорност за оштетување на возилото. SCDW не опфаќа: уништување/оштетување на пневматиците, тркалата или капачињата, уништување/оштетување на подвозјето на возилото, внатрешноста на возилото (освен ако внатрешноста е оштетена во сообраќајна несреќа), сите прозорци и сите и сите оштетувања без рекорд. Со потпишување на договорот за изнајмување, корисникот го овластува закуподавачот да му наплати на имателот на кредитната картичка, за сите трошоци, неуспеси или загуби, до франшизата или целосниот износ на штета, доколку корисникот не се придржувал до овие општи правила и услови. , дури и оние кои се откриени по враќањето на возилото и за кои корисникот не го известил закуподавачот според постапката на враќање на возилото. Осигурувањето не ги покрива штетите направени во области со висок ризик или во воени зони, или во случај изнајменото возило да се користи надвор од границите на Северна Македонија, за време на транспортот на траектот и на островите, без писмена согласност од закуподавач.

 1. СОБИРАЊЕ И ОБРАБОТКА НА ЛИЧНИ ПОДАТОЦИ

Корисникот дава лични информации доброволно. Во процесот на реализација на бараната услуга потребни се лични податоци од корисникот.

Закуподавачот ги користи и обработува личните податоци во согласност со важечките прописи за заштита на личните податоци. Информации за обработката на личните податоци, како и корисничките права, може да се најдат во Изјавата за заштита на личните податоци достапна на www.carwiz.mk

 1. ДРУГИ ОДРЕДБИ

Закуподавачот не одговара за штетата што ја претрпел корисникот поради доцнењето со испораката на возилото или за штетите што може да ги направи корисникот поради неисправност на возилото во периодот на изнајмување. Закуподавачот има право да го раскине договорот за изнајмување и веднаш да го преземе возилото доколку корисникот не постапи во согласност со која било одредба од овие одредби и услови или договорот за изнајмување, или ако возилото е оштетено. Прекинувањето на услугата за изнајмување според овие одредби не ги доведува во прашање другите права на закуподавачот наведени според овие услови и договорот за изнајмување. Овој договор е склопен во два идентични примероци, од кои едниот му се дава на корисникот, а другиот го задржува закуподавецот. Со својот потпис на последната страница од овој договор, Корисникот го прифаќа овој договор и сите негови одредби, а со прифаќањето на покривање на штетата од член 8, ги прифаќа условите и условите на покритието со кои е запознаен. Измените на овој договор може да се направат само во писмена форма, усните договори се сметаат за неважечки. Во случај на спор според овој Договор, двете страни се согласуваат да го поднесат предметното прашање до надлежноста на судот во Скопје, според македонскиот закон.

За да се подобри Вашето искуство со пребарување, веб-страната на CARWIZ користи колачиња. Ако останете на оваа веб-страна, ќе сметаме дека се согласувате со нивната употреба.  Повеќе информации »